برای اولین بار در استان گلستان امنیت و روش های مقابله با نفوذ

سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی گلستان با همکاری شرکت امنیت آشیانه و سایت  GorganToday.com برگزار می کند

هکر_01


دیدگاهی بنویسید