کلیه فایل مربوط به درس زبان دکتر قبادی

قسمت اول از لینک ذیل استفاده کنید

 

http://upload7.ir/preview.php?user=mousaalreza&file=4496da648c595fffb6842894f064f07725f1b597

Wor# 1 t0 # 27 Part 1

قسمت دوم از لینک ذیل استفاده کنید

English Words #1 to 27 Part 2

http://upload7.ir/preview.php?user=mousaalreza&file=b778b306ba1db5e436334083f6400fb0971bf01a


دیدگاهی بنویسید